මෙම වෙබ් අඩවියේ ගිණුමක් සාදාගන්නේ කෙසේද? (How to get a new account in this website?)

Post Reply
admin
Site Admin
Posts: 1
Joined: Sat Nov 14, 2020 12:30 am

මෙම වෙබ් අඩවියේ ගිණුමක් සාදාගන්නේ කෙසේද? (How to get a new account in this website?)

Post by admin »

  1. Visit the account website and get an account created: https://account.software.lk/en/user/register
  2. Login to that website. Then visit this website again.
  3. After visiting this website, click on the Login link. An account will get created in this website and you will be logged in automatically.
  1. ගිණුම් වෙබ් අඩවියේ ගිණුමක් සාදාගන්න: https://account.software.lk/user/register
  2. එම වෙබ් අඩවියට Login වීමෙන් පසුව මෙම වෙබ් අඩවිය වෙත නැවත පිවිසෙන්න.
  3. මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිස මෙම වෙබ් අඩවියේ Login සබැඳිය ක්ලික් කරන්න. මෙම වෙබ් අඩවියේ නව ගිණුමක් සෑදී ඔබව ස්වයංක්‍රීයවම මෙම වෙබ් අඩවියට Login වනවා ඇත.
Post Reply

Return to “General announcements”